Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Керівництва для авторів

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті, що раніше не публікувалась в інших виданнях і не розглядається редакційними колегіями інших видавництв.

Вимоги щодо оформлення статті:

у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК (напівжирним);

прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює чи навчається автор (співавтори);

нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним, заголовним);

анотація (не менше 100 слів) і ключові слова (5-7 слів) (зазначена інформація

подається окремими блоками українською, російською та англійською мовами перед статтею, шрифтом Times New Roman 12 кегель);

текст статті повинен бути структурований відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, де зазначено, що до друку в фахових виданнях приймаються лише наукові статті, які мають такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання мети статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу (посилання на літературні джерела даються в алфавітному порядку, у бібліографічному покажчику вказується лише та література, на яку є посилання у статті та оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (інформація та документація);

References (транслітерація);

окремо подається скорочений варіант (розширена анотація) наукової статті англійською мовою, що має включати всі обов’язкові структурні елементи фахової статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки з даного дослідження). Обсяг англомовного варіанта статті повинен становити 2 сторінки (до 4 000 знаків).

Англомовний варіант статті має бути підтверджений одним із способів:

бюро перекладів;

кафедрою іноземних мов ЗВО;

підписом автора у разі наявності в нього документа, що підтверджує право професійного перекладу (ксерокопія документа має додаватись).

Технічні вимоги:

текст статті має бути набраним на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см.

Обсяг статті має становити 12–15 сторінок (до 25 000 знаків).

Не допускається використання у матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць тощо.

Для опублікування статті автору необхідно подати до Редакційної колегії такі супроводжувальні матеріали:

  1. Роздрукований текст статті, завізований власноручним підписом автора (співавторів).
  2. Англомовний варіант статті, завірений у встановленому порядку.
  3. Витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.
  4. Рецензія на статтю доктора наук з державного управління іншого закладу (організації чи установи).

Підписи на англомовному варіанті статті, рецензії та витязі з протоколу мають бути завірені печатками закладу.

  1. Заява автора (співавторів).
  2. Відомості про автора (співавторів).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до друку не приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: „Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту” дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.