LEGAL FRAMEWORKS OF TACTIC ACTIONS CONSTABULARY IN THE CONDITIONS OF EMERGENCY SITUATIONS

  • M. Sambor
  • O. Gudovych
  • V. Mazurenko
Keywords: civil protection, emergency situation, Enforcement of Public Order Services, tactic of actions.

Abstract

The article deals with problems in the sphere of management and action organization of The National Police, being  a  part of a specialized Civil Protection Service of enforcement of public order in emergency situations – that is realizations and providing of rescue and salvage operations, evacuation and etc.

The need for improvement of the legal and organizational mechanisms for the provision of effective performance of specialized  Enforcement of Public Order Services in case of emergencies according to the main tasks of the Service.

References

Постанова Кабінету Міністрів від 26.06.2013 №443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту” [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до ресурсу – http://zakon.rada.gov.ua/go/443-2013-п.

Доручення Прем’єр-міністра України від 03.10.2017 № 39053/0/1-17.

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. − Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print.

Закон України від 2 липня 2015 року №580-VIII “Про Національну поліцію” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/print4719794933316144 .

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print.

Осипенко С.І. Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту. Навчальний посібник / С.І. Осипенко, А.В. Іванов. – К., 2008. – С. 245.

Постанова Кабінету Міністрів від 09.11.2014 р. №11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/11-2014-п.

Постанова Кабінету Міністрів від 08.07.2015 р. №469 “Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/469-2015-п.

Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 28.12.2015 № 1908-III [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1908-14.

Наказ МВС України від 10.12.2015 № 1560. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0012-16.

Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16.03.2000 р. № 1550-III. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.

Кельман М.С. Загальна теорія держави та права: підруч. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома [3-є вид., стереотип.]. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2007. – 584 с.

Наказ МВС України від 22.10.2012 № 940 “Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z0054-13.

Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 “Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z00937-17.

Сабіров Р.В. Діяльність органів внутрішніх справ України за умов надзвичайних ситуацій природного характеру [Електронний ресурс] / Р.В. Сабіров. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN =UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2012_1_135.pdf.

Лаптій В.А. Система управління ОВС в особливих умовах: Теоретичні та практичні проблеми / В.А. Лаптій. – К.: РВВ МВС України, 1997. – 136 с.

Панова О. Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного й техноген-ного походження / О. Панова // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – № 6. – Частина 1. – С. 131-134.

Гудович О.Д. Правові основи функціонування спеціалізованої служби охорони публічного (громадського) порядку цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій / О.Д. Гудович, М.А. Самбор // Матеріали ІX міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”. – Черкаси: ЧІПБ НУЦЗ, 2018. – С.246-249.

Постанова Кабінету Міністрів від 30.10.2013 р. №841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/841-2013-п.


Abstract views: 34
PDF Downloads: 47
Published
2018-12-19
Section
Articles