ПРАВОВІ ОСНОВИ ТАКТИКИ ДІЙ ПОЛІЦЕЙСКИХ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

  • M. Sambor
  • O. Gudovych
  • V. Mazurenko
Ключові слова: цивільний захист, надзвичайна ситуація, спеціалізована служба охорони публічного порядку, тактика дій

Анотація

У науковій статті обговорені проблемні питання з організації управління та тактики дій Національної поліції у складі спеціалізованих служб цивільного захисту охорони публічного (громадського) порядку за умов функціонування служби в режимі надзвичайної ситуації, а саме: під час реагування на НС, проведення та забезпечення аварійно-рятувальних робіт, евакуаційних заходів та ін.

Обґрунтована необхідність з удосконалення правового та організаційного механізмів щодо забезпечення ефективного функціонування спеціалізованих служб охорони публічного порядку в режимі надзвичайної ситуації відповідно до основних завдань, покладених на службу.

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів від 26.06.2013 №443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту” [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до ресурсу – http://zakon.rada.gov.ua/go/443-2013-п.

Доручення Прем’єр-міністра України від 03.10.2017 № 39053/0/1-17.

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. − Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print.

Закон України від 2 липня 2015 року №580-VIII “Про Національну поліцію” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/print4719794933316144 .

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/print.

Осипенко С.І. Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту. Навчальний посібник / С.І. Осипенко, А.В. Іванов. – К., 2008. – С. 245.

Постанова Кабінету Міністрів від 09.11.2014 р. №11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту” [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/11-2014-п.

Постанова Кабінету Міністрів від 08.07.2015 р. №469 “Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/469-2015-п.

Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 28.12.2015 № 1908-III [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1908-14.

Наказ МВС України від 10.12.2015 № 1560. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0012-16.

Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16.03.2000 р. № 1550-III. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.

Кельман М.С. Загальна теорія держави та права: підруч. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома [3-є вид., стереотип.]. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2007. – 584 с.

Наказ МВС України від 22.10.2012 № 940 “Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z0054-13.

Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575 “Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z00937-17.

Сабіров Р.В. Діяльність органів внутрішніх справ України за умов надзвичайних ситуацій природного характеру [Електронний ресурс] / Р.В. Сабіров. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN =UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2012_1_135.pdf.

Лаптій В.А. Система управління ОВС в особливих умовах: Теоретичні та практичні проблеми / В.А. Лаптій. – К.: РВВ МВС України, 1997. – 136 с.

Панова О. Організація діяльності органів поліції щодо підтримання публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного й техноген-ного походження / О. Панова // Visegrad Journal on Human Rights. – 2016. – № 6. – Частина 1. – С. 131-134.

Гудович О.Д. Правові основи функціонування спеціалізованої служби охорони публічного (громадського) порядку цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій / О.Д. Гудович, М.А. Самбор // Матеріали ІX міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”. – Черкаси: ЧІПБ НУЦЗ, 2018. – С.246-249.

Постанова Кабінету Міністрів від 30.10.2013 р. №841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/841-2013-п.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-12-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.