IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR PREPARATION OF PEDAGOGICAL WORKERS OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL CENTERS OF CIVIL PROTECTION

  • V. Mikhailov
  • S. Pavlov
  • N. Romaniuk
Keywords: civil protection, innovative technologies, short-term professional development, education of the population.

Abstract

The article reveals the actual issues of training pedagogical staff of educational-methodical centers of the civil protection sphere during their short-term qualification improvement, the introduction of which will enable interactive learning methods to be used and used in their professional activities in the training of management staff and specialists whose activities are related to the organization and implementation of civil protection measures for the local authorities needs.

References

Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи: зб.наук.-експерт.матеріалів/за заг.ред.С.І.Здіорука. – К.: НІСД, 2014. – 124 с. – (Сер. “Гуманітарний розвиток”, вип. 2).

Андрущенко В.П. Вища освіта: інноваційні зміни в контексті глобалізації / В.П. Андрущенко // Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти: зб. матеріалів наук.-метод. конф., 29 січ. 2003 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т; редкол.: С.В. Степаненко, В.М. Колот, О.О. Субіна, Т.В. Гуть. – Київ: КНЕУ, 2003. – С. 9-15.

Дубасенюк ОА. Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти – Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: Зб. наук.-метод праць. Вид-во ЖДУ, 2004.

Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: монографія – К.: Тираж, 2005.

Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с: іл.

Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – Издание 2-е, дополненное и переработанное. – Москва: Просвещение, 1987. – 208 с. – (Библиотека заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе).

Даниленко Л.І. Визначення основних напрямів розвитку освітніх інновацій на основі методу прогнозного графа // Підвищення ефективності та якості підготовки фахівців педагогічної спрямованості: Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Зб. наук. праць. – Харків: СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2005. – С. 39-47.

Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку: [монографія] / В.І. Луговий; за заг. ред. О.Г. Мороза, МАУП. Київ, 1994.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І.М. Дичківська. Київ: Академвидав, 2004. – 352 с.

Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку – К.: Знання України, 2003.

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 344 с.

Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. – М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c.

Чумак О.В. Концепт категорії компетенція в освітньому просторі / О.В. Чумак // Сучасна економічна освіта: зміст, технологія, якість: матеріали навчально-методичної конференції. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2013. – С. 180-184.

Юсуфбекова Н.Р. Педагогическая инноватика:возникноение и становление / Н.Р. Юсуфбекова // Вестник Московского городского педагогического университета: научный журнал / ред. А.И. Савенков. – 2010. – № 4 (14). – С. 8-17. – (Педагогика и психология) .

Мірко Н.В. Інноваційна освіта педагогічних працівників сфери цивліьного захисту// International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part I, March 24, 2017. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 196 pages.

Волянський П.Б., Євсюков О.П., Терент’єва А.В. / Використання методу кейс-стаді при підвищенні кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту // 18 Всеукр.наук.-практ. конф. рятувальників “Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до європейського простору” (11-12 жовт.2016 р., м. Київ). – К., 2016. – C. 83-87.


Abstract views: 26
PDF Downloads: 16
Published
2018-12-19
Section
Articles