ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • V. Mikhailov
  • S. Pavlov
  • N. Romaniuk
Ключові слова: цивільний захист, інноваційні технології, короткострокове підвищення кваліфікації, навчання населення

Анотація

У статті розкривається актуальні питання підготовки педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту під час проходження ними короткострокового підвищення кваліфікації, впровадження яких дасть змогу опанувати інтерактивні методи навчання та використовувати їх у своїй професійній діяльності під час навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту для потреб місцевих органів влади.

Посилання

Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи: зб.наук.-експерт.матеріалів/за заг.ред.С.І.Здіорука. – К.: НІСД, 2014. – 124 с. – (Сер. “Гуманітарний розвиток”, вип. 2).

Андрущенко В.П. Вища освіта: інноваційні зміни в контексті глобалізації / В.П. Андрущенко // Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти: зб. матеріалів наук.-метод. конф., 29 січ. 2003 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т; редкол.: С.В. Степаненко, В.М. Колот, О.О. Субіна, Т.В. Гуть. – Київ: КНЕУ, 2003. – С. 9-15.

Дубасенюк ОА. Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти – Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: Зб. наук.-метод праць. Вид-во ЖДУ, 2004.

Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: монографія – К.: Тираж, 2005.

Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с: іл.

Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – Издание 2-е, дополненное и переработанное. – Москва: Просвещение, 1987. – 208 с. – (Библиотека заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе).

Даниленко Л.І. Визначення основних напрямів розвитку освітніх інновацій на основі методу прогнозного графа // Підвищення ефективності та якості підготовки фахівців педагогічної спрямованості: Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: Зб. наук. праць. – Харків: СТИЛЬ-ИЗДАТ, 2005. – С. 39-47.

Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку: [монографія] / В.І. Луговий; за заг. ред. О.Г. Мороза, МАУП. Київ, 1994.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І.М. Дичківська. Київ: Академвидав, 2004. – 352 с.

Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку – К.: Знання України, 2003.

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006. – 344 с.

Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. – М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c.

Чумак О.В. Концепт категорії компетенція в освітньому просторі / О.В. Чумак // Сучасна економічна освіта: зміст, технологія, якість: матеріали навчально-методичної конференції. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2013. – С. 180-184.

Юсуфбекова Н.Р. Педагогическая инноватика:возникноение и становление / Н.Р. Юсуфбекова // Вестник Московского городского педагогического университета: научный журнал / ред. А.И. Савенков. – 2010. – № 4 (14). – С. 8-17. – (Педагогика и психология) .

Мірко Н.В. Інноваційна освіта педагогічних працівників сфери цивліьного захисту// International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, Part I, March 24, 2017. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 196 pages.

Волянський П.Б., Євсюков О.П., Терент’єва А.В. / Використання методу кейс-стаді при підвищенні кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту // 18 Всеукр.наук.-практ. конф. рятувальників “Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до європейського простору” (11-12 жовт.2016 р., м. Київ). – К., 2016. – C. 83-87.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-12-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.