ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • P. Volyansky
  • O. Evsyukov
  • A. Terentieva
Ключові слова: управління, імітаційне моделювання, надзвичайна ситуація, цивільний захист, навчанні, державний службовець.

Анотація

Державні службовці та особи, які приймають політичні рішення, змушені визнати той факт, що конфлікти та кризи потенційно можуть мати місце в будь-якій сфері їхньої відповідальності. Кризові ситуації вимагають      від них послідовних дій, спрямованих на відновлення суспільної довіри та цілісності управлінських механізмів, водночас надзвичайні ситуації можуть також потребувати зусиль, що мають зменшити масштаби збитків для людей, їхньої власності та навколишнього середовища. Історичний досвід показує, що НС легко перетворюються в політичні кризи, а також в політичні конфлікти там, де влада втрачає контроль над розвитком подій.

Дієвість функції держави, спрямованої на захист населення, територій, навколишнього середовища від НС, значно залежать від людей, особливо тих, на яких покладені керівні функції. При роботі організацій в стаціонарному режимі умови змінюються в звичному темпі та співробітники системи управління можуть поступово адаптуватися до умов, використовуючи накопичені знання та досвід. Аналіз поточної ситуації в світі та зростання складності наявних систем дають підстави вважати, що частота й рівень негативних наслідків раптового виникнення НС мають тенденцію до зростання. Тож, організовуючи систему управління, потрібно постійно аналізувати та вдосконалювати стиль керівництва, готовність людей до ризику, їхню кваліфікацію, поведінку, реакцію на неочікувані зміни, індивідуальні та групові норми поведінки.

До числа інноваційних технологій навчання відноситься технологія імітаційного моделювання, у процесі використання якої відбувається формування професійних якостей фахівців через занурення в конкретну ситуацію, змодельовану в навчальних цілях. Ігровий характер імітаційного моделювання є головною специфічною рисою, що здійснюється за рахунок наявності різноманітних ролей. У процесі рольової взаємодії відбувається розв’язання навчальних і змодельованих практичних завдань, обмін цінностями, знаннями, вміннями, під час яких відбувається реалізація конкретних навчальних завдань.

Отже, імітаційне моделювання є порівняно новим, перспективним методом вивчення складних явищ і процесів шляхом створення та наступного аналізу їх моделей за активної участі дослідника в ході імітаційного експерименту. Оскільки підвищена складність і невизначеність внутрішніх та зовнішніх впливів системи вищої освіти не викликає сумнівів, видається абсолютно виправданим використання імітаційного моделювання в дослідженні цієї системи та процесів її розвитку.

Посилання

Долгий М.Л., Євсюков О.П., Терент’єва А.В. Оптимізація підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту // Економіка та держава. – 2013. – № 6. – С. 116-118.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 61-р “Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій” – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/61-2017-%D1%80/print1510230769421378.

Закон України “Про державну службу” від 17.11.2011 № 4050-VI. –http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/print1356520096462845.

Волянський П.Б. Сучасні тенденції формування компетентності державних службовців у сфері цивільного захисту / П. Б. Волянський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – С. 156-160.

Терент’єва А.В. Професіоналізм державних службовців у сфері цивільного захисту // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 20. – С. 112-115.

Волянський П.Б. Державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту: Навч. посібник. / Волянський П.Б. та інші. – Вінниця: ТОВ Видавництво-друкарня “Діло”, 2014. – 352 с.

Зязюн І.А. Філософія педагогічної якості в системі неперервної освіти – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/853/1/05ziasno.pdf.

Козяр М. М. Використання методів активного навчання у підготовці фахівців безпеки життєдіяльності / М.М. Козяр // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2011. – Вип. 27. – С. 356-362.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія / В.Ю. Биков. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.

Волянський П.Б. Імітаційне моделювання у процесі підготовки управлінців у сфері цивільного захисту / П.Б. Волянський, О.П. Євсюков, А.В. Терент’єва // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління. – 2017. – Вип. 1. – С. 229-236.

Волянський П.Б. Використання методу кейс-стаді при підвищенні кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту / П.Б. Волянський, О.П. Євсюков, А.В. Терент’єва // Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до європейського простору” (11-12 жовт. 2016 р., м. Київ). – К., 2016. – C.83-87.

Волянський П.Б. Можливість застосування методу ситуаційного аналізу в процесі підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту / П.Б. Волянський, О.П. Євсюков, А.В.Терент’єва // Всеукр. наук.-практ. конф. “Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика” (28-29 квіт. 2016 р., Харків). – Х., 2016. – С. 189-192.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-12-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.