INNOVATIVE APPROACHES TO THE AIR FLIGHTS SAFETY MANAGEMENT OF THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

  • I. Korobka
Keywords: flights safety, public administration, state aviation, innovative model.

Abstract

The article deals with the relevant issue of innovative technologies development and their implementation into the public administration bodies’ operation related to provision of acceptable level of SES air flights safety in Ukraine in case of emergencies.

Nowadays, one of the most critical component of the state aviation air flights safety management agencies’ operation is the detection of requirements violation in regulatory documents and deviations in the aircraft operation, followed by the further preventive measures. The retroactive system based on the organizational and legal mechanisms of flight safety management has practically exhausted itself today. Thus, the solution to the problem should be focused on finding innovative safety management mechanisms to prevent the unwanted course of events during the flights on the basis of pro-active and prognostic approaches.

References

Рева А.Н. Человеческий фактор и безопасность полетов: Проактивное исследование влияния: моногр. / А.Н. Рева, К.М. Тумышев, А.А. Бекмухамбетов / на-уч. ред. А.Н. Рева, К.М. Тумышев. − Алматы, 2007. – 242 с.

Борисенко В.С. Управління факторами ризику для підвищення рівня безпеки польотів / В.С. Борисенко, А.В. Приймак // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2016. – № 4. – С. 88-92.

Самусь В.М., Суржикова Е.Г. Применение математической модели оценки опасности отказов функциональных систем воздушного судна для оптимизации тренажерной подготовки//Обеспечение безопасности в особых случаях полетов. – К.: КИИГА, 1986. − С. 44−48.

Давиденко М.Ф. Пробемы подготовки летного состава как главного фактора в обеспечении безопасности полетов / М.Ф. Давиденко // Проблемы безопасности полетов: обзорная информ. − М.: ВИНИТИ, 1993. − Вып. 11. − С. 31-35.

Рвачев В.Ф. Пути повышения эффективности системного управления уровнем безопасности полетов// Обеспечение безопасности в особых случаях полетов. – К.: КИИГА, 1986. − С. 17-21.

Сікірда Ю.В., Шмельова Т.Ф., Ткаченко Д.О. Оцінювання впливу організаційних факторів на безпеку польотів при управлінні повітряним рухом // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 3(52). – С. 39-44.

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов та ін. / за ред. В.П. Бабака. – К.: Техніка, 2004. – 504 с.

Малярчук Н.В., Хом’яченко С.І. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання / Повітряне, космічне, екологічне право. – Юридичний вісник 2 (35), 2015. – С. 9-14.

Гіжевський В.К. Правове регулювання транспортною системою України / Гіжевський В.К., Мілашевич А.В. – К., 2000. – 141 с.

Філіппов А.В. Правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні: актуальні питання / Г.Г. Забарний, А.В. Філіппов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 9. – С. 45-55.

Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): учеб. пособие / Г.В. Атаманчук. – М.: ОАО “НПО “Экономика”, 2000. – 302 с.

Бакуменко В.Д. Державно-управлінські рішення: навч. посіб. / В.Д. Бакуменко. – К.: ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с.

Волянський П.Б. Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів / П.Б. Волянський // Економіка та держава. – 2014. – № 8. – С. 96-99.

Гаєвський Б.А. Державне управління в системі соціального управління / Б.А. Гаєвський, О.Б. Гаєвська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2011. – Вип. 47. – С. 17-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_47_4.

Амоша О.І. Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку / О.І. Амоша, С.М. Кацура, Т.В. Щетілова. — Донецьк: Вид-во ДонГУ, 2002. – 108 с.

Варналій З.С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва / З.С. Варналій, І.С. Кузнецова; НАН України; Інститут економічного прогнозу0 вання. – К., 2002. – 104 с.

Федорчак О.В. Класифікація механізмів державного управління / О.В. Федорчак [Електронний ресурс] // Демократичне врядування: наук. вісн. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.academy.lviv.ua.

Терент’єва А.В. Організаційні заходи та управлінські рішення в період надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків / А.В. Терент’єва // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 43-44.

Адамов Б.И. Инновационное развитие современной Украины в контексте развития и внедрения нанотехнологий // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – Вип. 3(24). – 466 с.

Боднарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону / В.Д. Боднарчук // Економіка та держава. – 2010. – №5. – С.93-96.

Кузьмін О.Є., Князь О.В., Марчук Л.В., Шуляр Н.В., Шуляр Р.В. Оцінювання та регулювання інноваційної діяльності в умовах трансформацій машинобудівних підприємств: Монографія. – Львів: Вид-во ПП “Вежа і Ко”, 2009. – 172 с.

Білозубенко В.С. Роль національної інноваційної системи у підтриманні інноваційної активності [Електронний ресурс] / В.С. Білозубенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/3.pdf.

Афонін Е.А., Очеретяний В.В. Управління соціальною поведінкою військовослужбовців (соціо-психологічний та аксіологічний аспекти) / Едуард Андрійович Афонін, Віталій Вікторович Очеретяний. – Херсон: Взаємодія, 1995. – 20 с.

Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен / О. Гаєвська. – К.: КНЕУ, 2009. – 160 с.

Платов В.Я. Современные управленческие технологии / В.Я. Платов. –М.: Дело, 2006. – 383 с.

Цветков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). –X.: Вид-во “Право”, 1996. – 264 с.


Abstract views: 13
PDF Downloads: 17
Published
2018-12-19
Section
Articles