ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ АВІАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

  • I. Korobka
Ключові слова: Безпека польотів, державне управління, державна авіація, інноваційна модель.

Анотація

В статті розглядається актуальна проблема розвитку і впровадження інноваційних технологій у контексті діяльності органів державного управління стосовно забезпечення прийнятного рівня безпеки польотів авіації ДСНС України в надзвичайних ситуаціях.

Фундаментальною парадигмою діяльності державних органів управління безпекою польотів державної авіації до цього часу залишається виявлення порушень вимог нормативних документів та відхилень в експлуатації повітряних суден, з наступним проведенням профілактичних заходів. Ця ретроактивна система та закладені в її основу організаційно-правові механізми управління безпекою польотів на сьогодні практично вичерпали себе. Тому вирішення проблеми має бути зосередженим на пошуку інноваційних механізмів управління безпекою польотів, спрямованих на упередження розвитку не бажаних в польоті подій на засадах про-активних і прогностичних підходів.

Посилання

Рева А.Н. Человеческий фактор и безопасность полетов: Проактивное исследование влияния: моногр. / А.Н. Рева, К.М. Тумышев, А.А. Бекмухамбетов / на-уч. ред. А.Н. Рева, К.М. Тумышев. − Алматы, 2007. – 242 с.

Борисенко В.С. Управління факторами ризику для підвищення рівня безпеки польотів / В.С. Борисенко, А.В. Приймак // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2016. – № 4. – С. 88-92.

Самусь В.М., Суржикова Е.Г. Применение математической модели оценки опасности отказов функциональных систем воздушного судна для оптимизации тренажерной подготовки//Обеспечение безопасности в особых случаях полетов. – К.: КИИГА, 1986. − С. 44−48.

Давиденко М.Ф. Пробемы подготовки летного состава как главного фактора в обеспечении безопасности полетов / М.Ф. Давиденко // Проблемы безопасности полетов: обзорная информ. − М.: ВИНИТИ, 1993. − Вып. 11. − С. 31-35.

Рвачев В.Ф. Пути повышения эффективности системного управления уровнем безопасности полетов// Обеспечение безопасности в особых случаях полетов. – К.: КИИГА, 1986. − С. 17-21.

Сікірда Ю.В., Шмельова Т.Ф., Ткаченко Д.О. Оцінювання впливу організаційних факторів на безпеку польотів при управлінні повітряним рухом // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 3(52). – С. 39-44.

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов та ін. / за ред. В.П. Бабака. – К.: Техніка, 2004. – 504 с.

Малярчук Н.В., Хом’яченко С.І. Цивільна авіація України: проблеми державного регулювання / Повітряне, космічне, екологічне право. – Юридичний вісник 2 (35), 2015. – С. 9-14.

Гіжевський В.К. Правове регулювання транспортною системою України / Гіжевський В.К., Мілашевич А.В. – К., 2000. – 141 с.

Філіппов А.В. Правове забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні: актуальні питання / Г.Г. Забарний, А.В. Філіппов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 9. – С. 45-55.

Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): учеб. пособие / Г.В. Атаманчук. – М.: ОАО “НПО “Экономика”, 2000. – 302 с.

Бакуменко В.Д. Державно-управлінські рішення: навч. посіб. / В.Д. Бакуменко. – К.: ВПЦ АМУ, 2012. – 344 с.

Волянський П.Б. Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів / П.Б. Волянський // Економіка та держава. – 2014. – № 8. – С. 96-99.

Гаєвський Б.А. Державне управління в системі соціального управління / Б.А. Гаєвський, О.Б. Гаєвська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2011. – Вип. 47. – С. 17-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_47_4.

Амоша О.І. Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку / О.І. Амоша, С.М. Кацура, Т.В. Щетілова. — Донецьк: Вид-во ДонГУ, 2002. – 108 с.

Варналій З.С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва / З.С. Варналій, І.С. Кузнецова; НАН України; Інститут економічного прогнозу0 вання. – К., 2002. – 104 с.

Федорчак О.В. Класифікація механізмів державного управління / О.В. Федорчак [Електронний ресурс] // Демократичне врядування: наук. вісн. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.academy.lviv.ua.

Терент’єва А.В. Організаційні заходи та управлінські рішення в період надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків / А.В. Терент’єва // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 43-44.

Адамов Б.И. Инновационное развитие современной Украины в контексте развития и внедрения нанотехнологий // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – Вип. 3(24). – 466 с.

Боднарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону / В.Д. Боднарчук // Економіка та держава. – 2010. – №5. – С.93-96.

Кузьмін О.Є., Князь О.В., Марчук Л.В., Шуляр Н.В., Шуляр Р.В. Оцінювання та регулювання інноваційної діяльності в умовах трансформацій машинобудівних підприємств: Монографія. – Львів: Вид-во ПП “Вежа і Ко”, 2009. – 172 с.

Білозубенко В.С. Роль національної інноваційної системи у підтриманні інноваційної активності [Електронний ресурс] / В.С. Білозубенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/3.pdf.

Афонін Е.А., Очеретяний В.В. Управління соціальною поведінкою військовослужбовців (соціо-психологічний та аксіологічний аспекти) / Едуард Андрійович Афонін, Віталій Вікторович Очеретяний. – Херсон: Взаємодія, 1995. – 20 с.

Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен / О. Гаєвська. – К.: КНЕУ, 2009. – 160 с.

Платов В.Я. Современные управленческие технологии / В.Я. Платов. –М.: Дело, 2006. – 383 с.

Цветков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). –X.: Вид-во “Право”, 1996. – 264 с.


Переглядів анотації: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2018-12-19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Особливість: Цей модуль вимагає, щоб був увікнений хоча б один модуль статистики/звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то, будь ласка, також оберіть головну метрику на сторінці налаштування сайту адміністратором та/або на сторінках налаштування менеджера журналу.